top of page

תנאי שימוש/תקנון אתר

תקנון שימוש מידל איסט פאשן

 1. ברוך הבא לאתר www.middleeastisrael.com (להלן: "האתר" או "הנהלת האתר" או "בעלי האתר" עפ"י ההקשר (, אותו מפעילה מידל איסט פאשן, ע.מ 208468181(להלן: "מידל איסט" עפ"י ההקשר (. האתר מהווה חנות וירטואלית לרכישה של מוצרי אופנה המעוצבים ומשווקים ע"י מידל איסט.

 2. על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את "תנאי השימוש באתר" בקפידה ולהתעדכן בכל שיהיה (עובר לכל כניסה ו/או שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תקנון זה.

 3. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, הנך מתבקש להימנע מלהיכנס לאתר ו/או לבצע בו כל פעילות ו/או לעשות בו כל שימוש.

 4. למידל איסט שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 5. למידל איסט שמורה הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 6. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון שימוש זה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.                                                                                                                                                                                                                                                   הגדרות 

 7. פעולה באתר" היא כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים המוצעים למכירה באתר.

 8. המשתמש" או "המבקר" או "הלקוח", הוא כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר עפ"י תקנון זה, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן. השימוש באתר

 9. משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנים נדרשים להודיע להוריהם אודות תוכן תנאי השימוש ולקבל את הסכמתם לכניסה ו/או לשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי-מניעה ו/או מתן אפשרות לקטינים להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של ההורים לתנאים אלו, הן בעצמם והן ביחס לקטינים. ההור ים אחראים להודיע לקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר אודות תנאי השימוש, כמו גם לפקח על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי השימוש. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות של קטין באתר מעידה על הסכמה של הורי הקטין לאמור בתנאי השימוש.

 10. הינך רשאי לעשות שי מוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי.

 11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לעשות כל שימוש בתוכן, טקסט, שמות, תמונות ו/או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע באתר. אי ן לעשות שימוש באתר ו/או בכל חומר שיווקי או פרסומי של מידל איסט, ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי בכל שימוש בתוכן האתר למטרות אישיות ולא מסחריות, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בכתב זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב ממידל איסט.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            רכישה באתר 

 12. מי שרשאים לרכוש מוצרים באתר הם תושבי מדינת ישראל בגירים בני 18 ומעלה או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה ו המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, חברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה, והמען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר/חברת שליחויות, והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

 13. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה מידל איסט, מתוקף היותה בעלת האתר, רשאית למנוע ממבקר שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:                                        

א. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או מידל איסט לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או בניגוד לתקנון זה, ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ב. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

ג. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במידל איסט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

ד. אם מבקר הפר תנאי שימוש אלו ו/או כל הסכם אחר עם מידל איסט ו/או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש ממידל איסט, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;

ה. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

14. מידל איסט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות אך לא רק, ביטול רכישת מוצרים, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;

ב. אם אירעה תקלה טכנית באתר אשר מונעת את פעילותו התקינה;

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתה של מידל איסט את פעילותו התקינה של האתר;

ד. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר;

ה. בכל מקרה, שלדעת מידל איסט נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;

 

15. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מידל איסט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים בהתאם לאפשרויות המוצעות בעמוד הרכישה. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי המבקר.

16. שים לב כי אין הלקוח זכאי להטבות הניתנות למועדון החברים לרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות, הטבות יום הולדת וכד' אף אם הוא חבר מועדון, בעת רכישה באתר אלא אם צוין אחרת. משלוחים וזמני אספקה

17. המשלוחים באתר הם באמצעות שליח עד הבית – בעלות משלוח בסך ₪40 כולל מע"מ, כאשר המשלוחים לאזורי אילת והערבה יהיו בעלות

של 100₪ בתוספת מע"מ.

18. לאחר שהזמנתך תצא למשלוח, תישלח הודעה למייל האישי שלך לעדכונך שההזמנה הועברה לחברת המשלוחים.

19. במקביל, תקבל הודעת טקסט הכוללת מספר מעקב וקישור לאתר חברת המשלוחים בו תוכל לעקוב אחרי תנועת המשלוח.

20. חשוב לוודא כי מספר הטלפון שמסרת בעת הקנייה מעודכן, על מנת שניתן יהיה לתאם מולך את השליחות.

21. יובהר כי השליחויות מתבצעות על ידי חברת שילוח חיצונית, במקרה של איחור ו/או עיכוב הידועים מראש, נעשה את מירב המאמצים בכדי ליידע את המשתמש בדבר האיחור. מידל איסט אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל ו/ או עיכוב של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

22. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור עמנו קשר או תיאום הגעה מראש לאזור בית שמש דרך הוואטסאפ בטלפון מס' 0528887049, בשעות הפעילות בימים א'- ה' בין השעות 00:10 ל- 00:15, ונשמח לעמוד לרשותך בכדי לסייע.

23. מאחר וקיים עומס חריג בתקופת חגי ישראל, תקופות חגי האינטרנט (כדוגמת בלאק פריידיי), תקופת נגיף הקורונה ומועדים נוספים, ייתכנו עיכובים בזמני האספקה.

24. במקרה שהחבילה לא התקבלה על ידי הלקוח במועד והשליח החזיר אותה למחסן הלוגיסטי מסיבה של אי מענה ו/או ניסיונות לביצוע מסירה שלא צלחו הקשורים לנסיבות באחריות הלקוח, יבוצע חיוב בגין החזרת המשלוח על ידי חברת השילוח בסך ₪40, וככל שהלקוח יבקש לקבל את החבילה פעם נוספת, יישא בעלות נ וספת של משלוח בתעריף משלוח רגיל כמוצע בעמוד המכירה באתר. ביטול עסקה, החזרת מוצרים וזיכויים

25. כל האמור בפרק זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981(להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן.

26. הנך רשאי לבטל קנייתך מיום ההזמנה ועד לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

27. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, ושהוא באריזתו המקורית. הלקוח יציג חשבונית מקורית המעידה כי לא חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר. בחלוף 14 יום מיום קבלת המוצר לא ניתן יהא להחזיר ולקבל זיכוי כספי. ההחזר יינתן תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצר בחזרה מהלקוח למחסן הלוגיסטי של החברה, ואם ההזמנה טרם נשלחה, אז תוך 7 ימי עסקים מיום ביטול הקנייה.

28. במקרה של ביטול העסקה, יוחזר לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר (באותם תנאי עסקה), בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעות ית במצבו, רשאית מידל איסט לגבות פחת זה מהלקוח בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה. לא יינתן זיכוי עבור דמי המשלוח, ומשלוח חזרה למחסן הלוגיסטי של מידל איסט יהיה על חשבון הלקוח.

29. מסיבות בריאותיות לא יתאפשרו החזרות וזיכויים על הלבשה תחתונה.

30. בכדי להחזיר מוצר, על המוצר להיות באותו מצב בו קיבלת אותו ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש.

31. לא יתאפשרו החזרות וזיכויים על מוצרים שעברו כביסה או מייבש.

32. לא יתאפשרו החזרות וזיכויים על מוצרים המכוסים בשיער של בעלי חיים ו/או בני אדם.

33. לא יתאפשרו החזרות וזיכויים על מוצרים עם ריחות של עשן, בושם, חומר ניקוי או סימני דיאודורנט ו/או כתמים אחרים.

34. לא יתאפשרו החזרות וזיכויים על פריט בודד שנרכש כחלק מערכה, אלא רק על הערכה כולה על כל פריטיה.

35. אם לאחר רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית מידל איסט לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין, רשאית מידל איסט להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי- תבוטל המכירה וכספך יושב לך בכפוף לתנאי תקנון זה.

36. במקרה של ביטול חצי עסקה של עסקה משולבת (כדוגמא: פריט שני ב-50 ש"ח על הזול מבינהם) יש צורך בביטול כל העסקה בהתאם לחוקי הגנת הצרכן, והתקנון בתג המבצע.

37. במקרה של קופון - לא ניתן לקבל החזר על סכום ההנחה שהקופון הקנה, ההחזר הוא בהתאם למדיניות הביטולים וחוק הגנת הצרכן מהסכום ששולם בפועל בגין הפריטים שנרכשו.

38. אם במסגרת מבצע קיבלתם פריט מתנה ולאחר החלפה אינכם עומדים בתנאי המבצע - יש להחזיר גם את מוצר המתנה או לחילופין לשלם עליו מחיר מלא כפי שמופיע באתר או כפי שייקבע ע"י החברה.

39. לא ניתן לקבל החזר כספי או לבצע החלפה על מוצר שהתקבל במתנה כתוצאה ממבצע.

40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן להחליף את המוצר שנקנה במוצר אחר, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, ושהוא באריזתו המקורית. הלקוח יציג חשבונית מקורית המעידה כי לא חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר. בחלוף 14 יום מיום קבלת המוצר לא ניתן יהא להחליף. ההחלפה תטופל תוך 7 ימי עסקים מקבלת המוצר במחסן הלוגיסטי של החברה.

41. כל ההחלפות תקפות ל- 14 ימים מיום קבלת המוצר. מובהר כי החלפות ניתן יהיה לעשות באמצעות משלוח המוצר חזרה לחנות או למחסן של מידל איסט באמצעות הגעה פיזית בתיאום מראש, או באמצעות דואר ישראל עם אישור מסירה או באמצעות שליח, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, לא נגרם נזק למוצר והוא מוחזר באריזתו המקורית.

42. במקרה של ביטול הרכישה והחזרת המוצר, הזיכוי יתבצע תוך 7 ימי עסקים אך ורק לאחר שהמוצר המוחזר יגיע אל חנות או מחסני מידל איסט. אין אנו אחראים על זמני האספקה של החבילות המוחזרות.

43. חשוב לציין שלא נוכל להעניק זיכוי על חבילות שלא הגיעו אלינו.

44. אין אפשרות לבצע זיכוי לכרטיסי דיירקט (ניתן לקבל זיכוי למימוש באתר או במקרים חריגים העברה בנקאית - במקרה זה ייתכנו עיכובים).

45. זיכוי על המוצר המוחזר מתבצע תוך 7 ימי עסקים ממועד ההחזרה לאמצעי התשלום איתו שולמה העסקה ובאותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד, אלא אם יוחלט ע"י מידל איסט אחרת).

46. ניתן לקבל החזר באמצעות קרדיט למימוש באתר.

47. במקרה של איסוף עם שליח, החזר כספי יינתן בניכוי דמי משלוח.

48. במקרה של החזרת המוצר עקב פגם, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים באתר בהתאם להוראות הדין, או עקב כל הפרה אחרת של מידל איסט הקשורה בעסקה, יש להודיע על כך למידל איסט לצורך קביעת מועד איסוף המוצר והמשך טיפולו בחברה, והכל בהתאם להוראות הדין.

 

שינויים בהזמנה

49. אם ברצונך לבצע שינויים בהזמנה וההזמנה שלך טרם נארזה, נשמח שתיצ ור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות ה אינסטגרם/ מייל/ טלפון בימים א'- ה' בין השעות 00:10 ל- 00:15 ונשמח לעזור.

50 .מידל איסט עושה את מירב המאמצים להוציא הזמנות במהירות האפשרית.

51. לאחר שההזמנה נקלטה ונשלחה, אין באפשרותנו להחליף אותה ותוכל רק לבטל אותה בכפוף לקבוע בתקנון זה.

52. במידה והזנת כתובת משלוח לא נכונה והחבילה נשלחה אליך, לא נוכל לזכות אותך על אובדן החבילה. ביטול עסקה על ידי מידל איסט

53 .מידל איסט רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים במצטבר או לחילופין:

 

א. חלה טעות ברורה במחיר המוצר או בתיאורו;

ב. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי;

ג. במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון;

ד. במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים;

ה. במקרה של כוח עליון, נגיף, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

54. בוטלה מכירה כאמור מידל איסט לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. תוכן האתר, סימנים מסחריים וקניין רוחני

55. המוצרים המוצגים באתר עומדים ו/או יועמדו למכירה, כל עוד הם זמינים במלאי ובהתאם לשיקול דעתה המלא של מידל איסט.

56. המידע המופיע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. מידל איסט שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את המידע המופיע באתר בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. מידל איסט אינה מתחייבת שהמידע המופיע באתר הינו ו/או יהיה מעודכן בכל רגע נתון, ואינה מתחייבת לעדכן את המידע המופיע באתר. בין השאר, מידל איסט אינה מתחייבת שכל מוצר המופיע באתר קיים ו/או יהיה קיים במלאי בחנויות. מעבר לכך, מידל איסט שומרת על מלוא זכויותיה לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר בלא כל הודעה מוקדמת ובלא לעדכן את האתר.

57 .מידל איסט לא תישא בכל אחריות, לנזק, עלות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים או עקיפים, שיגרמו לאדם או לכל גוף אחר ושעשויים לנבוע מטעות ו/או תקלה ו/או אי דיוק ו/או השמטה בקשר עם המידע המוצג באתר ו/או בחלק ממנו (להלן: "טעות").

58. המחירים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. בעת ביצוע ההזמנה יתבקש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, ת.ז, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שיתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.

59. מובהר כי התמונות ו/או האיורים באתר הינם למטרות המחשה בלבד. יתכנו שינויים בין מראהו של המוצ ר בפועל לבין מראהו של המוצר בתמונה או באיור כפי שמופיע באתר. הנך מוזמן להתרשם מהמוצר עצמו לאחר תיאום עם שירות הלקוחות בחנות או במחסן של מידל איסט. בכל מקרה מידל איסט לא תהא אחראית לכל הבדל מסוג זה. קניין רוחני

60 .כל הזכויות בקניין רוחני ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים ,how-know, סודות מסחריים )להלן: "זכויות הקניין הרוחני" (, הנובעות ו/או המתייחסות אל האתר ו/א ו התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר, עיצוב, גרפיקה, לוגו, סלוגן, ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של מידל איסט, או של צד שלישי אשר הסמיכה את מידל איסט לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

61. בכל הנוגע לאמור לעיל, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, לתרגם, למכור, להשכיר או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני, בלא אישור מראש ובכתב ממידל איסט.

62. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של מידל איסט בלא אישור מראש ובכתב של מידל איסט.

63. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). יובהר כי סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה. שחרור מאחריות

64. האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותכם כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

65. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידל איסט לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: א. כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר; ב. כל מצגים לעניין בעלות ו/א ו זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש. ג. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של: ג.1 .כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן; ו/או ג.2 .כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו/או שינוי לא מורשה של ו/או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם.

66 .מידל איסט אינה מתחייבת או אחראית: א. שכל חלק של האתר יהיה נקי מזיהום על ידי וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, רוגלה או כל דבר אחר העלול לגרום לזיהום או פגיעה; או ב. שהכניסה לאתר תהיה ללא הפרעות או ללא תקלות או טעויות.

67. בעוד שמידל איסט עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מ דויק ומעודכן באתר, מידל איסט לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע. מידל איסט לא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.

68 .מידל איסט שומרת על זכותה הבלעדית להפסיק את שימושך באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה, ואף ללא סיבה. פרטיות

69. יתכן ובמהלך ביקורך באתר, תתבקש למסור מידע אשר יזהה אותך באופן אישי, ובכלל זה שמך, מידע ליצירת קשר וכן מידע הנוגע לשימוש שלך במוצרינו) להלן: "מידע אישי"(. אם אתה מסכים לכך עתה, אולם בשלב מאוחר יותר תשנה את דעתך, תוכל בכל שלב להודיע לנו על ביטול הסכמתך באמצעות טופס "צור קשר" או בשליחת הודעה כתובה דרך הוואטסאפ לטלפון שמספרו 0528887049, בשעות הפעילות.

70. בתקנון זה, הביטוי "מידע אישי" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך. לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת באתרנו, מידע נוסף בעת יצירת קשר תכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

71. במידע האישי אותו תמסור למידל איסט יעשה שימוש על מנת לספק ולשלוח לך מידע שהתבקש על ידך ועל מנת ליצור עמך קשר לצורך קבלת משוב או סקרים. כל זאת, היה ותחליט להתיר למידל איסט ליצור עמך קשר בעניינים אלו בעת מסירת המידע האישי. במידה והסכמת לכך, מידל איסט עשויה לעשות שימוש במידע האישי שלך על מנת להודיע לך אודות נושאים הנוגעים למוצריה.

72. במוסרך מידע אישי, מידל איסט תהא רשאית לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל לכתובות שסופקו על ידך.

73 .מידל איסט מייחסת חשיבות רבה לשמירה על המידע האישי שלך. ככלל, מידל איסט לא תשחרר, תשכיר או תמכור את המידע האישי שלך לכל צד שלישי בלא הסכמתך.

74 .מידל איסט תוכל לגלות את המידע האישי שלך רק אם:

 

א. היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ו/או תקנה ו/או כל החלטה שיפוטית או מעין שיפוטית;

ב. על מנת להגן על זכויותיה או רכושה או אלו של לקוחותיה;

ג. על מנת לפעול מידית להגנת הביטחון האישי של לקוחותיה ו/או הציבור;

ד. בעקבות ו/או בקשר עם מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים מהותית של מידל איסט.

75. מעבר לאיסוף מידע אישי, מידל איסט עשויה לאסוף מידע נוסף, שאינו מזהה אותך באופן אישי, בקשר לשימושך באתר. מידע שכזה עשוי לשמש להערכת יעילות פעילויות שיווק ועל מנת לשפר את השירותים המוצעים לך באתר על ידנו. כמרבית אתרי האינטרנט, שרתינו עושים שימוש בתוכנות המנתחות טרנדים, מעקב אחר תנועות משתמשים במצרף, איתור בעיות ועל מנת לאסוף מידע דמוגרפי לשימוש הכולל.

76. משתמש אשר מאשר לקבל מידע שיווקי בעת הרישום לאתר / ביצוע ההזמנה, אנו שולחים דוא״ל (שיווק ישיר) עקב הסכמתך לקבל דיוורים שיווקים מאיתנו. להסרה מיידית מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים ניתן ללחוץ על כפתו ר ״הסר״ בסיומת המייל השיווקי.

77 .מידל איסט עושה שימוש ב cookies session ו cookies persistent באתר. 

78 .Cookie הוא כמות קטנה של מידע אשר נשלח אל הדפדפן שלך ממחשבי האתר ונשמר על הדיסק הקשיח של מחשבך. כאשר הינך מבקר באתר, אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים כגון כתובת ה IP של המחשב שלך (או של השרת בו אתה משתמש לצורך גישה לאינטרנט), מערכת ההפעלה של המחשב שלך, סוג דפדפן הרשת בו אתה משתמש, אתר האינטרנט באמצעותו הגעת לאתר והעמודים בהם אתה מדפדף. מידע זה משמש לניתוח טרנדים כלליים על מנת לשפר מתן שירותים באתר, א ולם אינו מקושר למידע אישי מזהה בכל אופן.

79 .מידל איסט תעשה שימוש במידע שמקורו ב- cookies על מנת להעביר לך מידע רלבנטי ועל מנת לאסוף מידע דרוש לצורך הענקת שירותים. במהלך ביקורך באתר, ועל מנת שתוכל להשתמש בשירות, על מחשבך לאפשר השימוש ב cookies session- אשר נשמרים במחשבך באופן זמני עד לסגירת הדפדפן. אבטחה

80 .מידל איסט מייחסת חשובות רבה לנושא האבטחה באתר. אולם, לאור אופיו של האינטרנט כרשת תקשורת פתוחה, מידל איסט אינה יכולה להבטיח שהתקשורת בינך לבין מידל איסט תהיה נקייה מגישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים. השימוש באתר, הינו בכל זמן, על אחריותך הבלעדית.

81. במהלך ביקורך באתר אתה עשוי לבחור לבקר באתרים נוספים אשר קישורים אליהם מופיעים באתר. למידל איסט אין כל שליטה על האופן בו אתרים אחרים אלו, או השולטים בהם, עשויים להשתמש במידע האישי שלך. בהתאם, מידל איסט לא תהיה אחראית במידה וצדדים שלישיים יעשו שימוש במידע האישי שמסרת להם ועל האופן בו יעשה שימוש שכזה. כמו כן, מידל איסט לא תהא אחראית לתוכן שנמסר על ידי צדדים שלישיים אלו.

82. שים לב כי מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל מתייחסת אך ורק לאתר. כאשר אינך עוד באתר אתה עשוי להיתקל בכללים שונים הנוגעים לפרטיות ואבטחה, ועליך לבדוק כללים אלו בכל פעם שהנך מבקר באתר אינטרנט חדש.

 

שיפוי

83 .הנך מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב ממידל איסט, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את מידל איסט, שותפיה, בעלי מניותיה, בעלי תפקיד, מנהליה, לקוחותיה, סוכניה, זכייניה, ספקיה, שותפיה העסקיים, עובדיה ונציגיה, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים ,בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחויבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימושך באתר, הפרת תנאי השימוש על ידך, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.

 

סמכות שיפוטית

84. תנאי השימוש לעיל, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו,

ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל – אביב יפו.

bottom of page